• dendrologai @ gmail .com
 • Nakvišų g. 14 Patamulšėlis, Rokų sen., LT-46164 Kauno raj.

LIETUVOS DENDROLOGŲ DRAUGIJOS ĮSTATAI

(Projektas 2017 03 28)

 1. Bendrieji nuostatai

1.1.            Lietuvos dendrologų draugija yra laisvanoriška savarankiška mokslinė visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos piliečius – specialistus ir praktikus, besidominčius savaiminės ir svetimžemės dendrofloros įvairove, moksliniais tyrimais, dauginimu ir platinimu.

1.2.            Lietuvos dendrologų draugijos pavadinimo santrumpa – LDD. Pavadinimas anglų kalba – Association of Lithuanian  Dendrologist, santrumpa (ALD).

1.3.            LDD savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka ir šiais įstatais.

1.4.            Draugijos teisinė forma – asociacija, turintis savo pavadinimą ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

1.5.            Draugija veikia pagal Lietuvos respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos Civilinį Kodeksą, Asociacijų įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, kurie reguliuoja asociacijų veiklą, ir šiuos įstatus tiek, kiek jie neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms.

1.6.            Draugija turi savo atributiką, antspaudą ir sąskaitą banke.

1.7.            Draugijos būstinė yra Liepų g. 1, Girionys, Kauno raj.

1.8.            Draugijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai (sausio 1 d. – gruodžio 31 d.).

1.9.            Draugijos veiklos laikotarpis – neterminuotas.

 1. Draugijos tikslai ir uždaviniai

2.1.            Pagrindinis LDD tikslas – tirti ir gausinti Lietuvos dendrofloros išteklius, propaguoti naujų dekoratyvinių augalų rūšių ir veislių auginimą, skatinti mokslinį tiriamąjį ir leidybinį darbą dendrologijos klausimais.

2.2.        Šiam tikslui siekti draugija:

2.2.1.      Organizuoja Lietuvoje natūraliai augančių ir svetimžemių dendrofloros rūšių, jų dekoratyvinių formų tyrimus ir apskaitą.

2.2.2.      Aktyviai dalyvauja naujų dendrofloros rūšių ir veislių introdukcijos darbe.

2.2.3.      Kuria motinines retesnių sumedėjusių augalų kolekcijas ir konsultuoja specializuotų kolekcijų kūrimą medelynuose bei privačiose valdose.

2.2.4.      Rūpinasi išnykusių Lietuvoje dendrofloros rūšių atkūrimu ir retų rūšių išsaugojimu.

2.2.5.      Rūpinasi dendrologinio palikimo – senų parkų, sodybų, dendrologinių kolekcijų išsaugojimu.

2.2.6.      Ruošia ir teikia siūlymus suinteresuotoms įstaigoms apželdinimo, želdinių asortimento ir kitais su dendrofloros panaudojimu susijusiais klausimais.

2.2.7.      Teikia siūlymus ir konsultuoja medžių ir krūmų įvežimo į Respubliką, karantino organizavimo klausimais.

2.2.8.      Atlieka ekspertizes suinteresuotoms įstaigoms ir asmenims įvairiais dendrologiniais klausimais.

2.2.9.      Organizuoja seminarus, temines konferencijas, praktinės veiklos stažuotes, pažintines – mokomąsias išvykas, parodas, apžiūras, konkursus ir kitus renginius dendrologine tematika.

2.2.10.  Ruošia spaudai ir leidžia informacinę metodinę literatūrą dendrologine ir susijusia tematika bei propaguoja dendrologines žinias spaudoje, per radiją ir televiziją, virtualioje erdvėje.

2.2.11.  Teikia pasiūlymus dėl Lietuvoje introdukuotų naujų dendrofloros rūšių lietuviškų pavadinimų.

2.2.12.  Užmezga ir plečia ryšius su kitų šalių introdukcijos centrais, mokslo įstaigomis, medelynais, analogiškomis organizacijomis ir kolekcionieriais, dalyvauja tarptautinių šio profilio asociacijų darbe.

2.2.13.  Rūpinasi savo narių kvalifikacijos kėlimu, padeda ruošiant mokslinius darbus dendrofloros tyrimo srityje.

2.2.14.  Rūpinasi savo narių darbo dendrologijos srityje sąlygomis: tarpininkauja ir teikia rekomendacijas valstybės įmonėse, savivaldybėse ir kitose įstaigose, palengvinant sąlygas dendrologinėms kolekcijoms, želdynams įrengti, aprūpinant specialia sodininkystės technika, inventoriumi, medžiagomis.

2.2.15.  Teikia pasiūlymus rengiant teisės aktus, susijusius su dendrologinių objektų  apskaitos, inventorizacijos, priežiūros, apsaugos ir kt. klausimais.

 1. Draugijos nariai, jų teisės ir pareigos

3.1.            LDD sudaro tikrieji nariai, asocijuoti nariai ir garbės nariai:

3.1.1.      LDD tikraisiais nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą miškininkystės, želdininkystės, biologijos, kraštovaizdžio architektūros srityse, arba turintys ne mažesnę kaip 5 metų praktinio darbo patirtį šioje srityje,  besidomintys dendroflora, pripažįstantys draugijos įstatus ir remiantys draugijos veiklą.

3.1.2.      LDD asocijuotais nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, neturintys 3.1.1. punkte nurodyto išsilavinimo ar patirties ir juridiniai asmenys, įregistravę veiklą medelynų, miškininkystės, želdininkystės srityje ir sėkmingai dirbantys šiose veiklose daugiau nei 10 metų, pripažįstantys draugijos įstatus ir remiantys draugijos veiklą.

3.1.3.      LDD garbės nariais gali būti asmenys – Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai, turintys ypatingų nuopelnų Lietuvos dendrologijos mokslui ir praktikai. LDD Garbės narius renka visuotinis susirinkimas.

3.1.4.      Į LDD tikruosius narius ir asocijuotus narius priima Draugijos valdyba, pateikus prašymą ir 2-jų LDD tikrųjų narių rekomendacijas.

3.2.       LDD tikrieji nariai turi teisę:

3.2.1.      Dalyvauti visuose draugijos visuotiniuose susirinkimuose ir organizuojamuose renginiuose.

3.2.2.      Teikti siūlymus, reikšti savo nuomonę visais Draugijos veiklos klausimais.

3.2.3.      Rinkti draugijos valdybą ir kitus valdymo organus ir būti renkamas į juos.

3.2.4.      Naudotis draugijos materialine baze, draugijoje sukaupta informacija.

3.2.5.      LDD valdybai rekomendavus atlikti mokslinius naujų dendrofloros rūšių bei formų tyrimus botanikos soduose, arboretumuose, medelynuose, kolekcijose.

3.2.6.      Kreiptis į LDD kvalifikuotos pagalbos ir konsultacijų dendrologiniais klausimais, gauti metodinę konsultaciją ir paramą iniciatyvoms.

3.2.7.      Gauti informaciją apie Draugijos veiklą.

3.2.8.      LDD narys gali savo noru išstoti iš Draugijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Draugijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

3.2.9.      Ginčyti teisme Draugijos valdybos sprendimus.

3.2.10.  Kreiptis į LDD dėl narių teisėtų interesų gynimo ir kitais juridiniais klausimais.

3.3.       LDD asocijuoti nariai naudojasi teisėmis, apibrėžtomis šių įstatų 3.2. straipsnyje, išskyrus 3.2.3 punktą.

3.4.       LDD garbės nariai naudojasi visomis tikrojo nario teisėmis, tačiau nėra renkami į Draugijos valdymo organus.

3.5.       Visi LDD nariai privalo:

3.5.1.      Laikytis draugijos įstatų, kitų draugijos veiklą reglamentuojančių dokumentų ir profesinės etikos reikalavimų.

3.5.2.      Vykdyti draugijos įpareigojimus ir įsipareigojimus.

3.5.3.      Aktyviai dalyvauti draugijos veikloje ir siekti jos tikslų.

3.5.4.      Pagal galimybes populiarinti Draugijos veiklą ir didinti jos vaidmenį visuomenėje.

3.6.            LDD narys gali būti pašalintas iš Draugijos:

3.6.1.      Už grubius draugijos įstatų reikalavimų pažeidimus;

3.6.2.      Jeigu savo veikla ir elgesiu pažemino Draugijos vardą;

3.6.3.      Nedirba su dendrologija susijusio darbo ir nedalyvauja Draugijos veikloje ilgiau kaip 5 metus;

3.6.4.      Nemoka nario mokesčio ilgiau kaip 3 metus iš eilės.

3.7.       Sprendimą  dėl pašalinimo iš LDD svarsto ir priima Draugijos valdyba.

 1. Draugijos organizacinė struktūra

4.1.       LDD valdymo organai yra:

4.1.1.      Draugijos visuotinis susirinkimas.

4.1.2.      Draugijos valdyba.

4.1.3.      Draugijos pirmininkas

4.1.4.      Revizijos komisija.

 1. Draugijos visuotinis susirinkimas

5.1. LDD visuotinis susirinkimas yra aukščiausias valdymo organas.

5.2.       Visuotinis susirinkimas gali būti eilinis, šaukiamas kas du metus ir neeilinis, šaukiamas valdybai nutarus arba pareikalavus raštu ne mažiau kaip trečdaliui Draugijos narių.

5.2.1.      Visuotiniame susirinkime dalyvauja visi draugijos nariai.

5.2.2.      Visuotinis susirinkimas svarsto ir tvirtina draugijos įstatus ir jų pakeitimus, Valdybos parengtus darbo planų projektus, ataskaitas, renka Valdybą ir Revizijos komisiją.

5.2.3.      Visuotinis susirinkimas teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė balso teisę turinčių draugijos narių. Sprendžiamojo balso teisę Visuotiniame susirinkime turi visi tikrieji Draugijos nariai. Vienas narys turi vieną balsą.

5.2.4.      Sprendimai visuotiniame susirinkime priimami balsų dauguma. Balsavimas visuotiniame susirinkime yra atviras, tačiau susirinkimui nusprendus, gali būti balsuojama slaptai.

5.2.5.      Neeilinio visuotinio susirinkimo iniciatoriai pateikia Draugijos pirmininkui pareiškimą, kuriame nurodo neeilinio visuotinio susirinkimo priežastis, tikslą ir darbotvarkę. Susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo pareiškimo gavimo.

5.2.6.      Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais ir jo sprendimai laikomi teisėtais nepaisant jame dalyvaujančių narių skaičiaus.

5.2.7.      Įstatų patvirtinimo ir Draugijos likvidavimo klausimais sprendimai priimami ir laikomi teisėtais, jei už juos balsuoja nemažiau kaip 2/3 visuotiniame susirinkime dalyvaujančių ir balso teisę turinčių Draugijos narių.

5.2.8.      Draugijos nariai gali balsuoti iš anksto, susipažinę su darbotvarkės klausimais ir raštu pranešę savo valią ,,už“, ar ,,prieš”.

 1. Draugijos valdyba

6.1.       LDD valdyba yra vyriausias Draugijos valdymo organas laikotarpiu tarp visuotinių susirinkimų.

6.2.       Valdybos narių skaičių nustato visuotinis susirinkimas.

6.3.       Valdybos nariais gali būti renkami tikrieji LDD nariai, dirbantys tiesiogiai su dendrologine tematika susijusį darbą ir aktyviai dalyvaujantys Draugijos veikloje ne mažiau kaip 5 metus.

6.4.       Draugijos valdybai ar draugijos pirmininkui paprašius, Valdybos narys privalo teikti savo kuruojamos veiklos ataskaitą.

6.5.       Valdyba iš savo narių renka Draugijos pirmininką, jo pavaduotoją (-jus), sekretorių, kasininką.

6.6.       Valdybos posėdžiai kviečiami pagal reikalą, bet ne rečiau kaip kas pusė metų.

6.7.       Valdybos posėdžiai yra teisėti jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių ir Draugijos pirmininkas arba bent vienas jo pavaduotojas tame skaičiuje.

6.8.       Valdybos narys gali atsistatydinti, parašęs prašymą raštu, arba būti 2/3 valdybos narių sprendimu atstatydintas, jeigu netinkamai vykdo savo pareigas; į jo vietą išrenkamas kitas valdybos narys.

6.9.       LDD valdybos funkcijos:

6.8.1.     Formuoja draugijos veiklos kryptis.

6.8.2.     Rengia draugijos veiklos planų projektus, metines veiklos ataskaitas.

6.8.3.     Tvarko visų LDD narių priėmimą, tvirtina Garbės narių išrinkimą, sprendžia Draugijos narių narystės nutraukimo ir šalinimo iš Draugijos klausimus.

6.8.4.     Tvarko Draugijos lėšas, rengia finansines ataskaitas.

6.8.5.     Šaukia visuotinius susirinkimus, rengia jiems medžiagą.

6.8.6.     Priima sprendimus dėl Draugijos dalyvavimo kitų organizacijų veikloje.

6.8.7.     Steigia Draugijai priklausančius ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis.

6.8.8.     Nustato Draugijos narių stojamojo ir nario mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką, kuri patvirtinama atskiru dokumentu.

6.8.9.     Priima sprendimus dėl atlyginimo Draugijos nariui už jo veiklą valdymo organuose.

6.8.10.  Suteikia įgaliojimus ir tvirtina LDD darbo grupių sudėtį iš LDD narių atskiroms ilgalaikėms arba konkrečioms LDD veiklos užduotims ar funkcijoms atlikti.

6.8.11.  Renka internetinės svetainės ir kitų Draugijos informacinių leidinių redaktorių.

6.8.12.  Priima sprendimus dėl Draugijos audito  ir audito įmonės parinkimo.

6.8.13.  Skiria ir atleidžia likvidatorių, kai įstatymų nustatytais atvejais sprendimą likviduoti Draugiją priima visuotinis susirinkimas.

6.8.14.  Svarsto kitus visuotiniam susirinkimui pateiktus klausimus ir siūlymus ir priima bei tvirtina sprendimus.

6.9.       Valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.

 1. Draugijos pirmininkas

7.1.       Draugijos pirmininkas yra vienasmenis Draugijos valdymo organas, kurį renka ir atšaukia iš pareigų LDD valdyba.

7.2.       Draugijos pirmininku gali būti tikrasis LDD narys, dalyvaujantis Draugijos veikloje ne mažiau kaip 10 metų, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

7.3.       Draugijos pirmininko kadencija 4 metai.

7.4.       LDD pirmininko funkcijos:

7.4.1.      Draugijos pirmininkas pasirašo Draugijos vardu siunčiamus raštus;

7.4.2.      atstovauja Draugijai palaikant ryšius su kitomis organizacijomis, įstaigomis ir pasirašo bendradarbiavimo sutartis;

7.4.3.      atstovauja Draugiją teisme.

7.4.4.      kviečia Draugijos valdybos posėdžius, pirmininkauja juose;

7.4.5.      teikia duomenis apie Draugijos veikla Juridinių asmenų registrui (JAR);

7.4.6.      atsako už Draugijos metinės veiklos ir finansinės ataskaitos sudarymą;

7.4.7.      iš Valdybos narių skiria savo pavaduotojus, kurie pirmininkui negalint, vykdo jo funkcijas.

7.4.8.      Priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais sutartis.

 1. Revizijos komisija

8.1.        Revizijos komisiją sudaro 3 nariai.

8.2.        Revizijos komisija tikrina draugijos finansinę veiklą, pateikia visuotiniam susirinkimui finansinės veiklos analizę ir vertinimą.

 1. 9. Draugijos turtas ir lėšos

9.1.         LDD lėšas sudaro:

9.1.1.      Draugijos narių stojamasis ir nario mokesčiai. Draugijos narių stojamojo ir nario mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką nustato Draugijos valdyba, tvirtina visuotinis susirinkimas.

9.1.2.      Pajamos iš leidybinės, šviečiamosios ir kitokios draugijos veiklos.

9.1.3.      Draugijos rėmėjų aukos ir kitos teisėtos lėšos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą. Draugija jas privalo naudoti tik pagal paramos davėjo nurodytą paskirtį. Draugijos rėmėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys ir registruotos visuomeninės organizacijos, materialiai ar kitu būdu remiantys draugijos veiklą.

9.1.4.      Lietuvos valstybės ir savivaldybių biudžetų, paramos ar kitokių investicinių fondų tikslinės ar paramos lėšos, skirtos Draugijos konkrečių programų ar projektų įgyvendinimui.

9.2.         LDD lėšos naudojamos tik Draugijos veiklai, apibrėžtai šių įstatų 2.2 straipsniu, finansuoti. Draugijos lėšų panaudojimo tvarką nustato, finansinės veiklos ataskaitas tvirtina visuotinis susirinkimas.

 1. Draugijos likvidavimas

10.1.        LDD gali būti likviduota visuotiniam susirinkimui nutarus, jei už likvidavimą pasisako ne mažiaus kaip 2/3 dalyvių.

10.2.        Draugiją likvidavus, likęs turtas ir lėšos perduodamos organizacijai ar įstaigai, kurią numato susirinkimas. Likvidavimo operacijas atlieka susirinkimo išrinkta likvidacinė komisija.

 1. Baigiamosios nuostatos

11.1.        LDD įstatų pakeitimus gali inicijuoti LDD valdyba ar draugijos pirmininkas, tvirtina visuotinis susirinkimas.

11.2.        LDD veiklos klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

PRAŠYMO PRIIMTI Į LDD NARIUS PAVYZDYS

……………………………………………………………………………………………………………………………

(Vardas, Pavardė)

Lietuvos dendrologų draugijos

Valdybai

PRAŠYMAS

priimti į Lietuvos dendrologų draugiją

………………………………………………………………………..

(data)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(vieta)

Prašau priimti mane į Lietuvos dendrologų draugiją. Su Draugijos tikslais ir veikla susipažinau ir jiems pritariu.

Mano išsilavinimas:  ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Darbo dendrologinėje srityje patirtis: ……………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rekomenduoja LDD nariai: ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 (Vardai, Pavardės, parašai)

Interesų sritis: ……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nurodyti, ar sutinkate, kad būtų viešai skelbiama LDD puslapyje)

Kontaktinė informacija:

Telefono nr. ……………………………………………………………………..

El. paštas …………………………………………………………………………

Darbovietė: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Feisbuko paskyra, tinklalapis ir/ar kt. informacija (neprivaloma): …………………………………………………..     …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vardas, Pavardė, parašas ………………………………………………………………………………………………………..

LDD Valdybos sprendimas, data ……………………………………………………………………………………………..

LDD Valdybos atstovo parašas ……………………………………………………………………………………………….