Pradžia Naujienos Naujienų archyvas

R.Žalkauskas "Dėl Kreipimosi"

Spausdinti

Reaguodamas į kreipimosi projektą aš buvau nurodęs pastabas dėl „urbanizuotų vietovių miškininkystės“ vartojimo kreipimesi. Tačiau į mano pastabas nesureaguota, todėl patikslinu savo pastabą.

Kreipimesi rašoma: „Maža to, neatsakinga ir nekvalifikuota priežiūra taip pat spartina augalų degradaciją... Dabartinė sanitarinė urbanizuotų vietovių miškininkystė sudarkė ar išnaikino visą medžio biologinę įvairovę – vienaip ar kitaip paveikė visus augalo evoliucijos eigoje susibūrusius simbiontus – vabzdžiai išnaikinti, paukščiai ir žinduoliai išguiti lauk į „rezervatus“... Medžiai nevertinami kaip biologiniai subjektai, nekreipiama dėmesio į jų ekologinius poreikius: dėl neatsakingos ūkinės veiklos, taršos, nežinojimo ar klaidingų įsitikimų vykdomos nemokšiškos, atsainios priežiūros, sumedėję augalai nuolat žalojami, serga ir skursta, o netinkamai genimi – nekelia jokio estetinio ir emocinio pasigėrėjimo, dažnai ateityje tampa pavojingais aplinkai“. Susidaro įspūdis, kad dėl neprofesionalios urbanizuotų teritorijų medžių, kitų želdinių priežiūros ir jų pasekmių atsakinga „sanitarinė urbanizuotų teritorijų miškininkystė“, kaip „atpirkimo ožys“. Lygiai taip pat galima teikti, kad šiuolaikinė arboristika kalta dėl dabartinės situacijos, kadangi arboristika, pagal kreipimąsi, yra susijusi su vietinių ar svetimžemių sumedėjusių augalų (medžių, krūmų ir vijoklių) ir jų augaviečių, esančių žmogaus aplinkoje, priežiūra, globa (žiūr. Arboristikos termino apibrėžimą). Urbanizuotų vietovių miškininkystė, kitaip tariant miestų miškininkystė, kadangi miestų ribos sąlyginės (angl. Urban Forestry), Lietuvoje dar tik „skinasi“ kelius, siekia pripažinimo (pradėtos naujos studijų programos „Miestų ir rekreacinė miškininkystė“ pirmojoje ir antrojoje studijų pakopose), o jau kreipimesi minimi „urbanizuotų vietovių miškininkystės“ „nuopelnai“.  Miestų miškininkystė ir arboristika turėtų eiti viena šalia kitos, papildyti viena kitą. Pavyzdžiui, ISA (tarptautinė arboristų bendruomenė) leidžia leidinį, kuris nuo 2005 m. iš leidinio „Journal of Arboriculture“ pervadintas į „ Arboriculture and Urban Forestry“ (http://joa.isa-arbor.com/ ), studijų programos užsienyje susietos su arboristika - dažniausiai tai želdininkystės, miškininkystės, sodininkystės studijų programos ( http://www.isa-arbor.com/students/careersInArboriculture/degreePrograms.aspx ), Didžiojoje Britanijoje vykdoma II pakopos (magistrantūros) studijų programa „Arboriculture and Urban Forestry“ ( http://www.myerscough.ac.uk/?page=subjects-arboriculture-masters ).

Todėl stengiamasis supriešinti urbanizuotų vietovių miškininkystę („nemokšiškai atlieka darbus, darko medžius“) ir arboristiką („tik arboristai sugeba prižiūrėti medžius, tik arboristai gali atlikti želdynų priežiūros darbus“)  keistas. Juolab, tik šiuo metu stengiamasi urbanizuotų populiarinti miestų miškininkystę, kurios tikslai siejasi su arboristikos tikslais. Klasikiniame apibrėžime miestų miškininkystė (angl. URBAN FORESTRY) suprantama kaip menas, mokslas ir technologijos miško išteklių valdymui urbanizuotų teritorijų ekosistemose ar jų įtakos zonoje, siekiant užtikrinti miestų ir priemiesčių miškų, parkų, kitų želdynų ir želdinių fiziologinę, socialinę, ekonominę bei estetinę naudą visuomenei (Helms, 1998) ( http://www.iufro.org/science/divisions/division-6/60000/60700/http://www.journals.elsevier.com/urban-forestry-and-urban-greening/ ).

Manau, kad profesinis egocentrizmas želdynams, miškams, želdiniams, medžiams, daug naudos neduos. Daug geriau, kai visų pastangos nukreiptos viena, racionalia kryptimi.

Prašau pagrįsti teiginį dėl „dabartinės sanitarinės urbanizuotų vietovių miškininkystės“ medžių ir kito žalojimo arba patikslinti kreipimąsi, vienodai visiems prisiimant atsakomybę dėl medžių žalojimo urbanizuotose vietovėse, pavyzdžiui, vietoje teiginio „..Dabartinė sanitarinė urbanizuotų vietovių miškininkystė sudarkė ar išnaikino“ į teiginį „...Dėl arboristikos gerosios praktikos ignoravimo prastėja viso medžio biologinė įvairovė ...“ ar panašiai.

Pagarbiai,

Remigijus Žalkauskas

(Doc. dr. Remigijus Žalkauskas yra Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto prodekanas, parengęs studijų programas Miestų ir rekreacinė miškininkystė bakalaurų ir magistrantų studijoms. Labai gaila, kad kreipimosi autorius nesureagavo į specialisto pastabas, kai buvo ruošiamas kreipimasis.- Lina)

 

Pradžia Naujienos Naujienų archyvas